ชีทบทที่เหลือ กำลังทะยอย Upload จ้า

ไฟล์เอกสาร PDF วิชา ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม )
ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 01 บทนำ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 02 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 03 กฏการเคลื่อนที่ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 05 งานและพลังงาน ( UPLOAD ใหม่ ) ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 07 การเคลื่อนที่แบบหมุน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 08 สภาพสมดุล ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 09 คลื่นกล ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 10 เสียง ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 12 แสง ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 17 ของไหล ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 18 ความร้อน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ไฟล์เอกสาร PDF วิชา คณิต ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม )
ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 01 ตรรกศาสตร์ ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 02 ระบบจำนวนจริง ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 04 เมทริกซ์ ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 05 ฟังก์ชัน ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 06 เรขาคณิต ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 07 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล&ลอการิทึม ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 08 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 09 เวกเตอร์  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 12 ความน่าจะเป็น ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 14 การแจกแจงปกติ  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 16 ลำดับและอนุกรม  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 17 แคลคูลัสเบื้องต้น